WARUNKI GWARANCJI

1. Na wszystkie elementy ogrodzeń (słupki, płyty pełne, ażurowe) producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko w przypadku pełnej i terminowej zapłaty.
W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje się z wykonaniem ogrodzenia i składa reklamację. Producent dokonuje oględzin w miejscu wskazanym przez Nabywcę celem zbadania zasadności reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie.
W szczególnych przypadkach Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej wyrobu.

UWAGA: niewłaściwe wykonanie ogrodzenia (niezgodne z instrukcją) kończy się jego zniszczeniem, niezależnie od tego z jakiego materiału jest wykonane. Czynnikiem sprawczym będzie między innymi złe zabudowanie słupków, brak trwałego umocowania płyt .

2. Przed rozpoczęciem wykonania ogrodzenia należy sprawdzić czy jego elementy nie są uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamować u sprzedawcy. W sytuacji kiedy dostawcą towaru na wskazane miejsce jest firma Ogrodzenia Swarzędz kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy (ilość, jakość, zgodność wzoru). Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych. Po zabudowaniu takich elementów ogrodzenia reklamacja będzie niemożliwa. W okresie objętym gwarancja producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z wadliwego wykonania ogrodzenia oraz za uszkodzenia mechaniczne.
Reklamacji nie podlegają wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych na przykład klęsk żywiołowych w tym nawałnic i wiatrów ponad 22 m/s!!!
3. Produkowane elementy ogrodzeń spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 12839; Prefabrykaty betonowe;
Elementy ogrodzeń. Niniejsza norma obejmuje prefabrykowane elementy betonowe (z betonu zbrojonego lub sprężonego) do wznoszenia ogrodzeń.
4. Sprzedawane elementy ogrodzeń betonowych są koloru szarego (naturalny kolor betonu). Można je malować specjalnymi farbami do zastosowań zewnętrznych. Daje to nabywcy możliwość uzyskania koloru w zależności od upodobań. Elementy są przeznaczone do stosowania jako niekonstrukcyjne lub częściowo konstrukcyjne.

INSTRUKCJA MONTAŻU (dla klienta stawiającego ogrodzenie we własnym zakresie)

Ogrodzenia betonowe buduje się w kolejności innej niż pozostałe. Wyznaczamy linię ogrodzenia, wytyczamy poziom terenu w celu uwzględnienia ewentualnych uskoków. Rozpoczynamy od wkopania pierwszego słupka, ustawia się go w pionie zgodnie z poziomem przylegającego terenu. Pod słupki należy wykonać dołki o ściankach pionowych i podkładać duże płaskie kamienie lub bloczki betonowe aby zabezpieczyć je przed nadmiernym osiadaniem. Słupki należy dodatkowo usztywnić kamieniami lub gruzem ułożonym w dolnej części wykopu i na górze a następnie całą przestrzeń wykopu pod słupek wypełnić rzadkim betonem klasy B-15.
Fundament wraz z słupkami winien być zagłębiony zgodnie z lokalnymi warunkami przemarzania gruntu. Do ustawionego słupka dosuwa się pierwszą dolną płytę wsuwając jej bok w rowek słupka. Następnie dostawia się drugi słupek tak aby płyta drugim bokiem weszła w jego rowek. W ten sposób ustawia są kolejno trzy do pięciu przęseł i dopiero wsuwa kolejne płyty wypełniając ogrodzenia do właściwej wysokości (schodkowo).
Do pobrania w pdf warunki_gwarancji_OS